ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/NOWES/2020 dotyczące zamówienia kompleksowej usługi marketingowej- ZOSTAŁO ANULOWANE

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30347

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/NOWES/2020 dotyczące zamówienia pn. Doradztwo marketingowe- ZOSTAŁO ANULOWANE

httpss://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30345

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu- ZOSTAŁO ANULOWANE

httpss://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30344

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa formalno-prawnego- ZOSTAŁO ANULOWANE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa biznesowego – mentoring- ZOSTAŁO ANULOWANE

httpss://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30340

WESOŁYCH ŚWIĄT

NOWES – zamówienie usługi coachingu- ZOSTAŁO ANULOWANE

Zapytanie ofertowe nr 1/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi coachingu

1. Informacja o ogłoszeniu

2. Zapytanie ofertowe

3. Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 1/NOWES/2020

dotyczące zamówienia usługi coachingu

w ramach projektu
„Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez  Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA”w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2

współfinansowanego

w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.

I. Postanowienia ogólne:

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA”

adres: Kończewice nr 4, 82-213 Miłoradz

tel. 512-500-516

e-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA” zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000557846, NIP 5792256366 godziny pracy: 8.00-15.00

1.2. Tryb udzielenia zamówienia

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA” nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II. Rodzaj i przedmiot zamówienia:

1. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest przeprowadzenie coachingu rozwojowego dla grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, uczestników Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez  Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA” w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2, współfinansowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.

2 Kod i nazwa zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

79634000 – 7 Usługi kierowania karierą

85312320 – 8 Usługi doradztwa

3 Przedmiot zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi coachingu rozwojowego w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie maksymalnie 990 godzin zegarowych dla 209 podmiotów.

Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

 • w ramach zadania Usługi rozwojowe – dla 164 uczestników dla grup inicjatywnych i istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznych i Przedsiębiorstw Społecznych z powiatów malborski, sztumski, kwidzyński oraz starogardzki zgodnie z harmonogramem:
  • w roku 2020
 1. coaching indywidualny – 41 uczestników projektu po 4 godziny na uczestnika, łącznie 164 godziny;
 2. coaching grupowy – łącznie 16 godzin;
 • w roku 2021
 1. coaching indywidualny – 55 uczestników projektu po 4 godziny na uczestnika, łącznie 220 godzin;
 2. coaching grupowy – łącznie 20 godzin;
 • w roku 2022
 1. coaching indywidualny – 55 uczestników projektu po 4 godziny na uczestnika, łącznie 220 godzin;
 2. coaching grupowy – łącznie 20 godzin;
 • w roku 2023
 1. coaching indywidualny – 13 uczestników projektu po 4 godziny na uczestnika, łącznie 52 godziny;
 2. coaching grupowy – łącznie 8 godzin;
 • w ramach zadania Szkoła Menadżerów Ekonomii Społecznej (zajęcia wyjazdowe)- dla 45 uczestników zgodnie z harmonogramem:
  • w roku 2020 – 15 uczestników projektu po 6 godzin na uczestnika, łącznie 90 godzin;
  • w roku 2021 – 15 uczestników projektu po 6 godzin na uczestnika, łącznie 90 godzin;
  • w roku 2022 – 15 uczestników projektu po 6 godzin na uczestnika, łącznie 90 godzin.

Podmiotami na rzecz których świadczone będą usługi coachingu są uczestnicy objęci wsparciem Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, tj.

a)        Osoby fizyczne będące uczestnikami projektu pt. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

b)        przedsiębiorstwo społeczne (PS), w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1205)

c)         podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj:

– Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej;

– Zakład Aktywności Zawodowej i Warsztat Terapii Zajęciowej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z  zm.);

d)        organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  z  zm);

e)        organizacja pozarządowa, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;

f)         spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z p. zm.).

g)        spółka non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Podmioty objęte usługami zostaną przyjęte do udziału w projekcie oraz skierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego.

Zamawiający obejmie wszystkie podmioty ekonomii społecznej uczestniczące w projekcie kompleksowym wsparciem świadczonym zgodnie ze STANDARDAMI USŁUG I DZIAŁANIA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dostępnymi na stronie www.pozytek.gov.pl.

W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z Koordynatorem Projektu, Koordynatorem Merytorycznym/Asystentem Koordynatora Merytorycznego, Animatorami, Doradcami kluczowymi, Doradcami biznesowymi, Specjalistą ds. monitoringu, informacji i

Liderem Projektu tj. RTI S.A., Partnerem projektu/Zamawiającym tj. Stowarzyszeniem „PERSPEKTYWA” i  innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację projektu.

Wykonawca nie będzie mógł jednocześnie świadczyć odpłatnie usług dla uczestników projektu w zakresie i terminie objętym umową.

3.2 Do zadań coacha należy:

 1. Przygotowanie procesu długofalowej pracy z daną grupą /podmiotem dopasowany do indywidualnych potrzeb klientów oraz nakierowany na wpieranie danej grupy/podmiotów samorozwoju i samoocenie
 2. Pomaganie w tworzeniu i realizowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju danej grupy/podmiotu
 3. Pomaganie danym grupom/podmiotom w tworzeniu planów rozwoju
 4. Współpraca z pozostałymi doradcami/ekspertami na rzecz danej grupy/podmiotu
 5. Wspieranie rozwoju indywidualnego i/lub grupowego uczestników projektu.
 6. Praca nad rozwojem potencjału, planowaniem zmiany oraz decydowaniem.
 7. Wypełnianie dokumentacji projektowej, w tym raportów pocoachingowych (po każdej sesji), list obecności, rekomendacji, kart czasu pracy itp., nie rzadziej niż raz na miesiąc. Prowadzenie dokumentacji realizacji umowy będzie odbywać się na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.
 8. Przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail niezwłocznie informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
 9. Przesłanie w terminie 7 dni od zakończenia spotkania coachingowego wszystkich dokumentów potwierdzających jego odbycie.

4. Miejsce realizacji usługi

Usługi świadczone będą w siedzibie Zamawiającego pod adresem Kończewice 4 ( 82-213)  oraz w siedzibach partnerów pod następującymi adresami 82-200 Malbork, Aleja Wojska Polskiego 499, 82-440 Dzierzgoń, ul. Wojska Polskiego 3.

Przewiduje się także możliwość świadczenia usług w siedzibach uczestników projektu bądź we wskazanych przez nie miejscach na terenie powiatów: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski. Dojazdy na miejsce świadczenia usług nie będą wliczane w czas świadczenia usługi. Zamawiający dopuszcza realizację części sesji coachingowych na odległość, wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

5. Warunki realizacji usług:

a)      Reakcja na zgłoszone przez Zamawiającego zapotrzebowanie w ciągu 3 dni roboczych.

b)      Dostosowanie zakresu, formy usługi i kontaktu do zgłoszonego zapotrzebowania.

c)       Dyspozycyjność w zakresie udziału w spotkaniach z Podmiotów Ekonomii Społecznych i Przedsiębiorstw Społecznych oraz kadrą projektu.

d)      Mobilność w zakresie dojazdu do Podmiotów Ekonomii Społecznych i Przedsiębiorstw Społecznych, biura projektu, siedziby zamawiającego, miejsca obywania zajęć.

e)      Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu coacha.

f)       Zamawiający nie pokrywa ewentualnego noclegu oraz wyżywienia, za wyjątkiem realizacji usługi w ramach Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej.

III. Termin realizacji umowy

 1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany od dnia zawarcia umowy do 30.04.2023 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku gdy ta zmiana wpłynie pozytywnie na prawidłową realizację projektu. Dokładne terminy i godziny świadczenia usług zostaną ustalone przez Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich sposobu

1)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu.

2)      Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy dysponują minimum jedną osobą posiadającą:

 1. wykształcenie wyższe, i/lub studia podyplomowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

weryfikacja: dokument/y potwierdzający wykształcenie

 1. ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych ze świadczonym wsparciem

weryfikacja: dokument/y potwierdzające ukończone szkolenia

 1. posiadającymi doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym minimum 1 rok lub 300 godzin w okresie ostatnich 3 lat.

weryfikacja: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3

3)       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

4)      W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

V. Kryterium oceny ofert

 1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:
Lp.Nazwa kryteriumZnaczenie kryterium(w %)
1.Cena brutto 1 godziny zegarowej  z oferty70
2.Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia30
 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. Przyjmując zasadę , że 1% = 1 punkt
 1. Punkty za kryterium „Cena brutto oferty” zostanie obliczona według wzoru waga 70%:

Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty z najniższą ceną

———————————————————————————–X  70 = liczba punktów

Cena brutto  1 godziny zegarowej z oferty badanej

 1. Punkty za kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” waga 30%

Przeprowadzenie 300  godzin coachingu (jako spełnienie kryterium) 0 pkt

Przeprowadzenie od 301 do 500 godzin coachingu 10 pkt

Przeprowadzenie od 501 do 700 godzin coachingu 20 pkt

Przeprowadzenie powyżej  700 godzin coachingu 30 pkt

VI. Termin składania ofert

 1. Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do pobrania na stronie bazy konkurencyjności), na adres: e-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com lub w formie papierowej (z dopiskiem ”) w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA” pod adresem: Kończewice nr 51, 82-213 Miłoradz do dnia 16.04.2020 do godz. 12.00 włącznie (decyduje data wpływu). Biuro otwarte jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Niekompletna oferta zostanie odrzucona.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający zastrzega sobie że warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może zostać anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni.
  1. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacji z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia
   w wypadku nie uzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania, jeśli kwoty podane w ofertach będą przekraczały środki projektowe przeznaczone na ten cel.

VII. Sposób sporządzenia oferty

 1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku
  nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

a)      Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jeżeli dotyczy.

b)      Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych załącznik nr 2

c)      Oświadczenie Wykonawcy dotyczące doświadczenia Załącznik nr 3

d)      Dokumenty poświadczające spełnienie warunków w postępowaniu

 1. Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów złożonych dokumentów w ciągu 3 dni

VIII. Warunki zawarcia umowy

1. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie wzorów umów stosowanych u Zamawiającego

2. W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i jednocześnie nie będą niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie warunków umowy lub zaproponować stosowne zmiany. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
b. zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług coachingu rozwojowego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

c. ostatecznej ilości godzin  do zrealizowania,

d. ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy wezmą udział w formie wsparcia

e. zmiany terminu płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia;

f. zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty, a Zamawiający je zaakceptuje.

 1. IX. Informacje dodatkowe
  1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających
  2. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:
  3. Strona internetowa (baza konkurencyjności)
  4. Strona internetowa Projektu/Lidera oraz Partnera nr 1 Projektu/Zamawiającego

X. Zapytania o przedmiot zamówienia

Wszelkich informacji  o przedmiot zamówienia udziela Emil Jędrzejewski pod numerem telefonu 512-500-757, adres email: e.jedrzejewski@nowes.pl oraz Małgorzata Święcka pod numerem telefonu 512-500-516  email: m.swiecka@nowes.pl

PERSPEKTYWA na rzecz oparcia społecznego i rozwoju

Przenieśliśmy się na inny serwer, trochę naszej historii uleciało, ale nie szkodzi. My zawsze myślimy o tym co można, o przyszłości i teraźniejszości, nie o tym co było…