SZKOLENIE: aktywizacja zawodowa

DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH DARY Z BANKU ŻYWNOŚCI!!!

Bank Żywności w Tczewie w ramach programu POPŻ 2021 PLUS
w dniu 22 czerwca 2023r o godz. 12:00 będzie przeprowadzał szkolenie

w Stowarzyszeniu Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”

w Kończewicach 51.

Temat szkoleń to: aktywizacja zawodowa

Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Małgorzatą Napieracz – 660 517 812.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

PROGRAM POPŻ 2021 w 2022r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 
Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.
Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.
Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].
Pobierz

WYDALIŚMY 940 paczek żywieniowych w 2022r.

EFEKTY REALIZACJI POPŻ w 2021r

Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” z terenu województwa pomorskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń2022 – październik 2022.
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
·        warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
skrobiowe (makaron jajeczny),
·        mleczne (mleko UHT),
mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
·        cukier (cukier biały),
·        tłuszcze (olej rzepakowy).
 
Pomoc żywnościowa trafiła do 336 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego
Wydaliśmy osobom potrzebującym:
–   7,9  ton żywności;
–   940 paczek żywnościowych;
 
W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 336 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3  warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
•      edukacji finansowej – 1 spotkanie dla  10 uczestników
•      żywieniowo dietetycznych –1 spotkanie dla 10 uczestników
•      niemarnowania żywności – 1 spotkanie dla 10 uczestników

Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa dla mieszkańców Gminy Miłoradz objętych pomocą GOPS w Miłoradzu.

Sprawozdania za 2021r.

Stowarzyszenie na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” publikuje swoje sprawozdania za 2021r.

Dary żywnościowe z POPŻ w Kończewicach

WARSZTATY DIETETYCZNE, O NIEMARNOWANIU ŻYWNOŚCI ORAZ EKONOMICZNE


Zaproszenie na szkolenie
dla mieszkańców Gminy Miłoradz korzystających z darów żywnościowych
W dniu 29 marca 2022r. od godziny 9:00
Bank Żywności w Tczewie w ramach programu POPŻ 2021 przeprowadzi szkolenia o tematyce:
Ekonomiczne;
Niemarnowanie żywności;
Dietetyczne;
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej w Centrum Aktywności Seniora w Mątowach Wielkich 22
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Napieracz tel. (660 517 812)
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Stowarzyszenie „Perspektywa” razem z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miłoradzu i Środowiskowym Domem Samopomocy w Kończewicach w 2022r. będzie realizatorem Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa we współpracy z Bankiem Żywności z Rukosina!

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
Planujemy objąć wsparciem min 300 osób z terenu Gminy Miłoradz.
  • Dodatkowo będą odbywać się działania towarzyszące:
  • warsztaty kulinarne; 
  • warsztaty edukacji ekonomicznej
  • warsztaty dietetyczne;
  • warsztaty niemarnowania żywności,
  • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Pomoc żywieniowa dla mieszkańców Gminy Miłoradz w 2021r.

Objęliśmy pomocą 358 osób.

SPECJALISTA DS. MONITORINGU, INFORMACJI I PROMOCJI PES/PS

Poszukujemy do naszego zespołu!

W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA w Kończewicach oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Poszukujemy osoby na stanowisko:
SPECJALISTA DS. MONITORINGU, INFORMACJI I PROMOCJI PES/PS
Do zadań specjalisty ds. informacji, promocji i monitoringu PES, PS będzie należało:
prowadzenie stałego monitoringu oraz min. raz na pół roku monitoringu wszystkich istniejących PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES
nadzór nad jakością i efektywnością wsparcia PS i PES przez OWES,
stały monitoring kondycji ekonomicznej PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES,
realizacja działań promocyjnych i informacyjnych działań PES/PS działających w regionie, zwłaszcza PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES (wysyłanie informacji promocyjnych, publikacja na stronie OWES najważniejszych działań PES i PS)
prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów i usług PES/PS,
tworzenie materiałów informacyjnych i dystrybucja nt. oferty PES i promocja ekonomii społecznej w regionie.
Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska:
I. Wykształcenie
Warunki podstawowe:
wykształcenie średnie/wyższe
Warunki pożądane:
odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarze ekonomii społecznej, potwierdzone certyfikatami.
dodatkowe wykształcenie (np.: studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe)
II. Doświadczenie zawodowe
Warunki podstawowe:
min. 3 lat doświadczenia w pracy związanej z projektami unijnymi, w tym monitoringu
min. rocznedoświadczenie w pracy na stanowisku związanym z promocją
III. Wiedza i kompetencje
doskonałe umiejętności analitycznego myślenia,
umiejętność interpretowania zebranych danych i wyciągania syntetycznych wniosków,
komunikatywność, nastawienie na rozwój, proaktywność,
wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, praca z dużą ilością danych,
umiejętność łączenia danych z różnych źródeł,
umiejętność czytelnej prezentacji raportów.

Ponadto pracownik powinien posiadać umiejętności techniczne związane z obsługą komputera, programów komputerowych, urządzeń biurowych oraz znajomość narzędzi internetowych.

Miejsce pracy: Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”, Kończewice 51, 82-213 Miłoradz
3. Wymagane dokumenty:
CV,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych).
Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Perspektywa” w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Perspektywa”, Kończewice 51, 82-213 Miłoradz w godzinach pracy biura 08.00—15.00 lub przesyłać listem poleconym na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”
Kończewice 4
82 – 213 Miłoradz
w terminie do dnia: 28.07.2021roku.
4. Za datę doręczenia dokumentów do Stowarzyszenia „Perspektywa” uważa się datę wpływu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.5. Dokumenty kandydata wybranego i zatrudnionego w Regionalnym Towarzystwie
Inwestycyjnym S.A. zostaną dołączone do jego akt osobowych.
6. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o zatrudnieniu w Stowarzyszeniu „Perspektywa” na stronie internetowej
www.stowarzyszenieperspektywa.org osobiście w biurze Stowarzyszenia „Perspektywa” nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych.
Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.