WYDALIŚMY 940 paczek żywieniowych w 2022r.

EFEKTY REALIZACJI POPŻ w 2021r

Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” z terenu województwa pomorskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń2022 – październik 2022.
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
·        warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
skrobiowe (makaron jajeczny),
·        mleczne (mleko UHT),
mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
·        cukier (cukier biały),
·        tłuszcze (olej rzepakowy).
 
Pomoc żywnościowa trafiła do 336 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego
Wydaliśmy osobom potrzebującym:
–   7,9  ton żywności;
–   940 paczek żywnościowych;
 
W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 336 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3  warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
•      edukacji finansowej – 1 spotkanie dla  10 uczestników
•      żywieniowo dietetycznych –1 spotkanie dla 10 uczestników
•      niemarnowania żywności – 1 spotkanie dla 10 uczestników

Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa dla mieszkańców Gminy Miłoradz objętych pomocą GOPS w Miłoradzu.

Sprawozdania za 2021r.

Stowarzyszenie na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” publikuje swoje sprawozdania za 2021r.

Dary żywnościowe z POPŻ w Kończewicach

WARSZTATY DIETETYCZNE, O NIEMARNOWANIU ŻYWNOŚCI ORAZ EKONOMICZNE


Zaproszenie na szkolenie
dla mieszkańców Gminy Miłoradz korzystających z darów żywnościowych
W dniu 29 marca 2022r. od godziny 9:00
Bank Żywności w Tczewie w ramach programu POPŻ 2021 przeprowadzi szkolenia o tematyce:
Ekonomiczne;
Niemarnowanie żywności;
Dietetyczne;
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej w Centrum Aktywności Seniora w Mątowach Wielkich 22
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Napieracz tel. (660 517 812)
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Stowarzyszenie „Perspektywa” razem z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miłoradzu i Środowiskowym Domem Samopomocy w Kończewicach w 2022r. będzie realizatorem Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa we współpracy z Bankiem Żywności z Rukosina!

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
Planujemy objąć wsparciem min 300 osób z terenu Gminy Miłoradz.
  • Dodatkowo będą odbywać się działania towarzyszące:
  • warsztaty kulinarne; 
  • warsztaty edukacji ekonomicznej
  • warsztaty dietetyczne;
  • warsztaty niemarnowania żywności,
  • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Pomoc żywieniowa dla mieszkańców Gminy Miłoradz w 2021r.

Objęliśmy pomocą 358 osób.

SPECJALISTA DS. MONITORINGU, INFORMACJI I PROMOCJI PES/PS

Poszukujemy do naszego zespołu!

W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA w Kończewicach oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Poszukujemy osoby na stanowisko:
SPECJALISTA DS. MONITORINGU, INFORMACJI I PROMOCJI PES/PS
Do zadań specjalisty ds. informacji, promocji i monitoringu PES, PS będzie należało:
prowadzenie stałego monitoringu oraz min. raz na pół roku monitoringu wszystkich istniejących PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES
nadzór nad jakością i efektywnością wsparcia PS i PES przez OWES,
stały monitoring kondycji ekonomicznej PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES,
realizacja działań promocyjnych i informacyjnych działań PES/PS działających w regionie, zwłaszcza PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES (wysyłanie informacji promocyjnych, publikacja na stronie OWES najważniejszych działań PES i PS)
prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów i usług PES/PS,
tworzenie materiałów informacyjnych i dystrybucja nt. oferty PES i promocja ekonomii społecznej w regionie.
Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska:
I. Wykształcenie
Warunki podstawowe:
wykształcenie średnie/wyższe
Warunki pożądane:
odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarze ekonomii społecznej, potwierdzone certyfikatami.
dodatkowe wykształcenie (np.: studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe)
II. Doświadczenie zawodowe
Warunki podstawowe:
min. 3 lat doświadczenia w pracy związanej z projektami unijnymi, w tym monitoringu
min. rocznedoświadczenie w pracy na stanowisku związanym z promocją
III. Wiedza i kompetencje
doskonałe umiejętności analitycznego myślenia,
umiejętność interpretowania zebranych danych i wyciągania syntetycznych wniosków,
komunikatywność, nastawienie na rozwój, proaktywność,
wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, praca z dużą ilością danych,
umiejętność łączenia danych z różnych źródeł,
umiejętność czytelnej prezentacji raportów.

Ponadto pracownik powinien posiadać umiejętności techniczne związane z obsługą komputera, programów komputerowych, urządzeń biurowych oraz znajomość narzędzi internetowych.

Miejsce pracy: Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”, Kończewice 51, 82-213 Miłoradz
3. Wymagane dokumenty:
CV,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych).
Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Perspektywa” w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Perspektywa”, Kończewice 51, 82-213 Miłoradz w godzinach pracy biura 08.00—15.00 lub przesyłać listem poleconym na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”
Kończewice 4
82 – 213 Miłoradz
w terminie do dnia: 28.07.2021roku.
4. Za datę doręczenia dokumentów do Stowarzyszenia „Perspektywa” uważa się datę wpływu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.5. Dokumenty kandydata wybranego i zatrudnionego w Regionalnym Towarzystwie
Inwestycyjnym S.A. zostaną dołączone do jego akt osobowych.
6. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o zatrudnieniu w Stowarzyszeniu „Perspektywa” na stronie internetowej
www.stowarzyszenieperspektywa.org osobiście w biurze Stowarzyszenia „Perspektywa” nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych.
Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Sprawozdania za 2020r.

Stowarzyszenie na rzecz oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” publikuje swoje sprawozdania za 2020 rok.

Zapytanie ofertowe 27/NOWES/2021 dotyczące zamówienia usługi marketingowej dla PS