Małgorzata Święcka

Author's posts

Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa dla mieszkańców Gminy Miłoradz objętych pomocą GOPS w Miłoradzu.

Sprawozdania za 2021r.

Dary żywnościowe z POPŻ w Kończewicach

WARSZTATY DIETETYCZNE, O NIEMARNOWANIU ŻYWNOŚCI ORAZ EKONOMICZNE

Stowarzyszenie „Perspektywa” razem z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miłoradzu i Środowiskowym Domem Samopomocy w Kończewicach w 2022r. będzie realizatorem Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa we współpracy z Bankiem Żywności z Rukosina!

Dodatkowo będą odbywać się działania towarzyszące: warsztaty kulinarne;  warsztaty edukacji ekonomicznej warsztaty dietetyczne; warsztaty niemarnowania żywności, inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Pomoc żywieniowa dla mieszkańców Gminy Miłoradz w 2021r.

Objęliśmy pomocą 358 osób.

SPECJALISTA DS. MONITORINGU, INFORMACJI I PROMOCJI PES/PS

Poszukujemy do naszego zespołu! W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: …

Kontynuuj czytanie

Sprawozdania za 2020r.

Zapytanie ofertowe 27/NOWES/2021 dotyczące zamówienia usługi marketingowej dla PS

Stowarzyszenie poszukuje wykonawcy usługi Zapytanie ofertowe 26/NOWES/2021 (materiały szkoleniowe)