NOWES

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Dzierzgoniu prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku na podstawie akredytacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 01.03.2019 r. nr DES.III.7421.4.2019.KG z późniejszymi zmianami. OŚRODEK AKREDYTOWANY PRZEZ MRIPS!

Celem NOWES jest wzmocnienie roli sektora ekonomii społecznej w kształtowaniu polityki społecznej na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu nadwiślańskiego poprzez:

 1. wzmocnienie potencjału powstających oraz istniejących podmiotów ekonomii społecznej jako sektora dostarczającego usługi i produkty,
 2. powstanie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 3. rozwój partnerskiego i przyjaznego środowiska międzysektorowego, szerzenie idei ekonomii społecznej.

Rolą Nadwiślańskiego OWES jest planowanie, kreowanie i realizowanie kompleksowych działań wspierających sektor ekonomii społecznej w subregionie nadwiślańskim oraz promowanie przedsiębiorczości społecznej służącej integracji zawodowej osób zagrożonych marginalizacją.

NOWES zajmuję się (niezależnie od źródeł finansowania) kompleksowym wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej i osób indywidualnych zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej. Kompleksowość działań wspierających polega na:

 1. wspieraniu rozwoju ES w regionie
 2. budowaniu sieci współpracy
 3. działalności edukacyjno-promocyjnej ES – informacja, doradztwo, szkolenia,  poprzez:

Podstawowe zadania NOWES  to:

Wsparcie informacyjne

Wsparcie animacyjne

Planowane działania:

 • konferencje,
 • spotkania/warsztaty dla grup inicjatywnych,
 • wsparcie wspólnych projektów,
 • wizyty studyjne.


Wsparcie doradcze

Planowany rodzaj doradztwa:

 • ogólne – doradca kluczowy
 • specjalistyczne (np.: prawne, finansowe i marketingowe) – kluczowy doradca biznesowy, doradca specjalistyczny
 • doradztwo biznesowe dla istniejących PS /PES– kluczowy doradca biznesowy
 • doradztwo specjalistyczne dla PS – prowadzone przez specjalistyczne firmy , których zlecenia rozstrzygnięte są na drodze zamówień publicznych,

Doradztwo świadczone jest przez kluczowego doradcę, lub–w wyjątkowych przypadkach – przez odrębnego doradcę oraz specjalistę ds. wsparcia procesu doradczego w sposób bezpośredni (osobiście przez doradcę) na skierowanie, lub pośredni (drogą elektroniczną)i telefoniczną.

Wsparcie szkoleniowe – z zakresu ES i przedsiębiorczości społecznej, zgodnie z profilem działalności i potrzebami odbiorców usług.

Rodzaje szkoleń:

 • ogólne
 • zawodowe
 • branżowe


Wsparcie finansowe dla PES

Działania:

 • dotacje
 • wsparcie pomostowe

Wsparcie na rzecz rozwoju partnerstwa

Jako akredytowany Ośrodek udzielamy kompleksowego wsparcia w obszarze realizowanego projektu pn.: „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii  Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia społecznej, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej.

Podstawowe informacje o projekcie:

Tytuł projektu: Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPM.06.03.02-22-0001/18-00

Okres realizacji projektu : 01.11.2018-30.06.2023

Dofinansowanie projektu: 10.999.866,65 zł, w tym:

– płatność ze środków europejskich – 10.489.566,65 zł

– dotacja celowa z budżetu krajowego – 510.300,00 zł

NOWES funkcjonuje od dnia 01.03.2019 r. – od dnia otrzymania akredytacji.

Biuro projektowe:

Lider: Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.  w Dzierzgoniu,

ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

Telefon: 55 276 25 79

E-mail: biuro@nowes.pl

Biura partnerów NOWES:

Partner 1: Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”,

Kończewice 4, 82-213 Miłoradz, biura Kończewice 51, 82-213 Miłoradz

Telefon 506500253,

E-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com


Partner 2 : Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku,

ul. Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork,

Telefon 55 272 36 78,

E- mail: pkd@swp.malbork.pl

W terenie pracują dla Państwa nasi animatorzy i doradcy kluczowi, kluczowi doradcy biznesowi:, do których kontakt podany jest na naszej stronie.

U animatorów lokalnych:

 • uzyskają Państwo informacje dotyczące Ekonomii Społecznej,
 • wiedzę, jak stworzyć sobie miejsce pracy w swoim własnym przedsiębiorstwie społecznym.
 • zapoznają się Państwo z naszą BEZPŁATNĄ ofertą,
 • otrzymają Państwo wzory dokumentów, które po wypełnieniu uprawniają do skorzystania z bezpłatnej oferty wsparcia, doradztwa, szkoleń i naszego SMES (Szkoły Menedżera Ekonomi Społecznej)-oferta NOWES.

Z Doradcami Kluczowymi, Kluczowymi Doradcami Biznesowymi będziecie Państwo pracować nad profesjonalizacją działań, tworzeniem lub / i rozwojem PES i PS .

DORADCA KLUCZOWY/ANIMATORZY

Małgorzata Duda vel Dudzińska

Nr tel.: 697 258 212 E-mail: m.cherek@nowes.pl

SPECJALISTA DS INF., MONITORINGU I PROMOCJI PES/PS

Adelina Turo-Podbereżny

Nr tel.: 668 956 605, 512500516 E-mail: a.turo@nowes.pl

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY NOWES

Małgorzata Święcka

Nr tel. : 506 500 253 E-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com