Statut

Statut Stowarzyszenia Perspektywa

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”, w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Kończewice. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami.) oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu i celach działań.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Stowarzyszenie będzie używać skrótu nazwy Stowarzyszenie „Perspektywa”
 3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków, wolontariuszy i sympatyków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II. Cele i środki działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

a) udzielenie wszechstronnej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, osobom niepełnosprawnym, starszym i ich rodzinom oraz opiekunom, jak również osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;

b) zwiększanie integracji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, osób niepełnosprawnych, starszych, i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

c) tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, niepełnosprawnych, starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;

d) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, niepełnosprawnych, starszych, z oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;

e) organizowanie form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, niepełnosprawnych, starszych, wykluczonych społecznie, z członkami ich rodzin oraz pomoc i poradnictwo w opiece;

f) edukacja społeczna i zawodowa oparta na zasadach integracji;

g) przeciwdziałanie istniejącemu powszechnie w społeczeństwie dystansowi w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przybliżenie społeczeństwu rzeczywistego obrazu tych osób i ich problemów;

h) promowanie i organizowanie form terapeutycznych korzystnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

i) wspieranie i podnoszenie kompetencji osób działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, niepełnosprawnych, starszych, dzieci i młodzieży i ich rodzin, oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

j) integracja rodzin w zakresie zapobiegania uzależnieniom i innym dysfunkcjom;

k) prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie występujących zjawisk patologii społecznej dotyczących używania i nadużywania substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków)oraz terapii uzależnień;

l) działania na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;

m) wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, przygotowywania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki;

n) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym m.in. działanie na rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, działania na rzecz mniejszości narodowych;

o) działania na rzecz podtrzymywania tradycji kulturowo-narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

p) nauka, edukacja, oświata, wychowanie, kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i tradycji;

q) działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

r) działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w tym m. in. rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;

s) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym m. in. działania wspierające rozwój turystyki;

t) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych;

u) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem, wykluczeniem społecznym oraz rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;

v) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym m. in. działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji;

w) promocja i organizacja wolontariatu;

x) organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych oraz budowanie sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także przeciwdziałanie marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym bez podziałów wiekowych, wyznaniowych, ekonomicznych i społecznych;

y) dożywianie najuboższych mieszkańców powiatu oraz współpraca z organizacjami w celu dystrybucji żywności w województwie;

z) działania na rzecz promocji samowystarczalności i budownictwa naturalnego, promocja idei i wiedzy dot. naturalnych metod bytowych oraz form osadniczych.

§7

 1. Cele statutowe Stowarzyszenie będzie realizowało poprzez:

a) organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń i konkursów;

b) popularyzację wiedzy i upowszechnianie publikacji,

c) wymianę informacji i doświadczeń oraz szkolenie członków Stowarzyszenia, wolontariuszy i sympatyków;

d) opracowywanie i tworzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych;

e) organizowanie kampanii społecznych;

f) urozmaicanie form działania poprzez tworzenie różnorodnych sekcji takich jak: edukacji i psychoedukacji, rekreacji, relaksacji, sportu i turystyki, muzyki, komputerowej, treningu kulinarnego warsztaty, nauki języków obcych i innych;

g) tworzenie sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne, starsze, dzieci i młodzież, osoby uzależnione, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;

h) tworzenie i prowadzenie ośrodków wspierających, integracyjnych i opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, starszych, uzależnionych, dzieci i młodzieży – jako miejsce godziwego pobytu i powrotu do zdrowia,

i) wsparcie organizacyjne, prowadzenie oraz pomoc w tworzeniu i prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków rehabilitacyjno – rekreacyjno – kulturalnych, hosteli, pomieszczeń dziennego pobytu, prowadzenie świetlic terapeutycznych, klubów samopomocy, klubów integracji społecznej, mieszkań chronionych, zakładów aktywizacji lub adaptacji zawodowej, dziennych i całodobowych domów pomocy społecznej i środowiskowych oraz firm z zakresu ekonomii społecznej i innych tym podobnych oraz prowadzenie rehabilitacji w tym organizowanie turnusów, obozów rehabilitacyjnych i innych.

j) promowanie inicjatyw na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

k) świadczenie w środowisku usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych,

l) świadczenie w środowisku szeroko rozumianej pracy socjalnej,

m) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi a także placówkami i osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

n) współdziałanie z pokrewnymi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i działania również poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, powiatowymi i gminnymi które zajmują się problematyką osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi, starszych i wykluczonych społeczni (OPS, PEFRON, PUP, UM, MONAR, PCPR itd.)

§ 8

 1. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2003 Nr 96, poz. 873 z późń. zm.)
 2. Formę płatności i inne regulacje dotyczące działalności odpłatnej ustala każdorazowo Zarząd.

ROZDZIAŁ III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:

a) osoby fizyczne pełnoletnie nie pozbawione praw publicznych i mające pełną zdolność do czynności prawnych;

b) osoby prawne, które mogą być wyłącznie członkiem wspierającym.

 1. Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć charakter:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

 1. Członkowie założyciele po zarejestrowaniu Stowarzyszenia przez Sąd stają się członkami zwyczajnymi.

§ 10

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, przyjęta uchwałą Zarządu, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel innego państwa nie posiadający stałego adresu zameldowania na terenie RP, który spełnia warunki wymienione w punkcie 19 niniejszego statutu.

§ 11

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane działalnością stowarzyszenia, które zdeklarowały na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania indywidualnych wniosków i postulatówco do władz Stowarzyszenia,

e) zaskarżania do Walnego Zebrania członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów,

b) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić członka z opłacania składek.

§ 16

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17

 1. Członkostwo ustaje poprzez:

a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

b) wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

c) utratę praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierć członka oraz utratę zdolności do czynności prawnych.

 1. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia
 2. Sposób skreślenia i tryb powiadomienia członka Stowarzyszenia o tym fakcie:

a) o zamiarze skreślenia z listy członków oraz jej przyczynach Zarząd poinformuje danego członka Stowarzyszenia na piśmie, co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym podjęciem uchwały, dając mu możliwość pisemnego lub ustnego odniesienia się do sprawy,

b) o skreśleniu lub wykluczeniu członka, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia go doręczając odnośną uchwałę w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.

 1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje praco odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
 2. Uchwała podjęta przez Walne Zebranie Członków w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV. Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja władz:

a) Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.

§ 20

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 21

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

a) Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, w terminie do końca września i co trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Jeżeli

Zarząd nie wywiąże się ze swego obowiązku, Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zebranie.

b) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, z jego własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie do 21 dni od dnia otrzymania wniosku. Może zostać zwołane także uchwałą Komisji Rewizyjnej.

 1. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania poprzez wywieszenie informacji w siedzibie Stowarzyszenia . Jeżeli Zarząd uzna za potrzebne, może również poinformować członków o Walnym Zebraniu w inny sposób.

§ 23

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie zaś bez względu na liczbę obecnych, chyba że Statut stanowi w określonej kwestii inaczej.
 2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem uchwał dotyczących wszelkich kwestii osobowych, które zapadają w głosowaniu tajnym.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian Statutu,

c) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

d) udzielanie członkom Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) uchwalanie budżetu,

f) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

g) powoływanie osoby pełniącej funkcje w Zarządzie do odpłatnego wykonywania prac na rzecz Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 25

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

§ 26

 1. Zarząd składa się z od 3 do 7 osób w tym prezesa oraz jednego lub dwóch wiceprezesów. Prezesa, wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 2. W skład Zarządu wchodzą:

a) Prezes,

b) Jeden lub dwóch wiceprezesów

A mogą wchodzić ponadto:

c) Sekretarz,

d) Skarbnik,

e) Członkowie.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące i są protokołowane. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może dokoptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.

§ 27

Członkami Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i wytycznymi Walnego Zebrania Członków,

c) uchwalenie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia zgodnie z kierunkami określonymi w uchwale Walnego Zebrania Członków,

d) uchwalenie budżetu przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

e) Organizowanie sesji , konferencji, spotkań, odczytów, wystaw, wycieczek, zbiórek publicznych i innych form działalności Stowarzyszenia,

f) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,

g) Preliminowanie wydatków , zatwierdzenie operacji finansowych,

h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

i) określenie spraw, dla których należy zatrudniać pracowników,

j) zwoływanie zebrań zarządu oraz Walnego Zebrania Członków.

§ 29

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub wiceprezesa. W przypadku równej liczby osób “za “i “przeciw ” decyduje głos przewodniczącego.

§ 30

Zebraniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.

§ 31

Mandat Członków Zarządu wygasa:

a) po upływie kadencji, na którą byli powołani,

b) w wypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

c) w przypadku rezygnacji, złożonej na piśmie Komisji Rewizyjnej,

d) w wypadku odwołania uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzania, co najmniej raz w roku kalendarzowym kontroli całokształtu działalności pracy Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Komisji pochodzącego z wyboru.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej może wejść każdy Członek Stowarzyszenia.

§ 34

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

a) będące członkami organu zarządzającego (Zarządu) ani pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 35

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykle większością głosów.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo do występowania do Zarządu Stowarzyszenia z pisemnymi wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 36

Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków i występuje z wnioskiem o udzielenie, względnie nie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.

§ 37

Szczegółowy zakres działań Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków.

§ 38

Mandat Członków Komisji Rewizyjnej wygasa:

a) po upływie kadencji, na którą byli powołani,

b) w wypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

c) w przypadku rezygnacji, złożonej na piśmie Zarządowi,

d) w wypadku odwołania uchwałą Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ V. Majątek i fundusze

§ 39

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) pracy społecznej członków Stowarzyszenia,

d) dochodów z własnej działalności oraz majątku Stowarzyszenia,

e) dotacji celowych,

f) środków z programów pomocowych Unii Europejskiej,

g) ofiarności publicznej,

h) nawiązek i świadczeń pieniężnych,

i) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

j) wszelkich innych, dozwolonych prawem źródeł.

§ 40

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia oraz w kasie Stowarzyszenia, prowadzonej przez Zarząd.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 3. Koszty związane z działalnością statutową, ponoszone przez członków Stowarzyszenia, mogą być im refundowane. Zasady i sposób refundacji określany jest przez Zarząd.

§ 41

Majątek Stowarzyszenia nie może być:

a) przeznaczany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwane dalej: „osoby bliskie”)

b) przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

c) wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego

d) przeznaczany na zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 42

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 43

Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli w jego imieniu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, działających łącznie, w tym zawsze Prezes lub Wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VI. Zmiana Statutu, rozwiązanie się i likwidacja Stowarzyszenia

§ 44

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidatorem Stowarzyszenia i jego majątku będzie ostatni Zarząd pełniący swoje funkcje przed podjęciem uchwały o likwidacji.

§ 45

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 46

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o jego zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy w Gdańsku.