SPECJALISTA DS. MONITORINGU, INFORMACJI I PROMOCJI PES/PS

Poszukujemy do naszego zespołu!

W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA w Kończewicach oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Poszukujemy osoby na stanowisko:
SPECJALISTA DS. MONITORINGU, INFORMACJI I PROMOCJI PES/PS
Do zadań specjalisty ds. informacji, promocji i monitoringu PES, PS będzie należało:
prowadzenie stałego monitoringu oraz min. raz na pół roku monitoringu wszystkich istniejących PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES
nadzór nad jakością i efektywnością wsparcia PS i PES przez OWES,
stały monitoring kondycji ekonomicznej PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES,
realizacja działań promocyjnych i informacyjnych działań PES/PS działających w regionie, zwłaszcza PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES (wysyłanie informacji promocyjnych, publikacja na stronie OWES najważniejszych działań PES i PS)
prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów i usług PES/PS,
tworzenie materiałów informacyjnych i dystrybucja nt. oferty PES i promocja ekonomii społecznej w regionie.
Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska:
I. Wykształcenie
Warunki podstawowe:
wykształcenie średnie/wyższe
Warunki pożądane:
odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarze ekonomii społecznej, potwierdzone certyfikatami.
dodatkowe wykształcenie (np.: studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe)
II. Doświadczenie zawodowe
Warunki podstawowe:
min. 3 lat doświadczenia w pracy związanej z projektami unijnymi, w tym monitoringu
min. rocznedoświadczenie w pracy na stanowisku związanym z promocją
III. Wiedza i kompetencje
doskonałe umiejętności analitycznego myślenia,
umiejętność interpretowania zebranych danych i wyciągania syntetycznych wniosków,
komunikatywność, nastawienie na rozwój, proaktywność,
wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, praca z dużą ilością danych,
umiejętność łączenia danych z różnych źródeł,
umiejętność czytelnej prezentacji raportów.

Ponadto pracownik powinien posiadać umiejętności techniczne związane z obsługą komputera, programów komputerowych, urządzeń biurowych oraz znajomość narzędzi internetowych.

Miejsce pracy: Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”, Kończewice 51, 82-213 Miłoradz
3. Wymagane dokumenty:
CV,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych).
Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Perspektywa” w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Perspektywa”, Kończewice 51, 82-213 Miłoradz w godzinach pracy biura 08.00—15.00 lub przesyłać listem poleconym na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”
Kończewice 4
82 – 213 Miłoradz
w terminie do dnia: 28.07.2021roku.
4. Za datę doręczenia dokumentów do Stowarzyszenia „Perspektywa” uważa się datę wpływu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.5. Dokumenty kandydata wybranego i zatrudnionego w Regionalnym Towarzystwie
Inwestycyjnym S.A. zostaną dołączone do jego akt osobowych.
6. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o zatrudnieniu w Stowarzyszeniu „Perspektywa” na stronie internetowej
www.stowarzyszenieperspektywa.org osobiście w biurze Stowarzyszenia „Perspektywa” nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych.
Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Sprawozdania za 2020r.

Stowarzyszenie na rzecz oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” publikuje swoje sprawozdania za 2020 rok.

Zapytanie ofertowe 27/NOWES/2021 dotyczące zamówienia usługi marketingowej dla PS

Stowarzyszenie poszukuje wykonawcy usługi Zapytanie ofertowe 26/NOWES/2021 (materiały szkoleniowe)

Na postawie punktu IV. 7 zapytania ofertowego nr 25/NOWES/2021 z uwagi na nieprzewidziane okoliczności dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający anuluje ogłoszenie.

Poszukujemy PRACOWNIKA (specjalista ds. monitoringu, informacji i promocji PES i PS) na zastępstwo.W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA w Kończewicach oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. poszukuje osoby na stanowisko:
SPECJALISTA DS. MONITORINGU, INFORMACJI I PROMOCJI PES/PS
Do zadań specjalisty ds. informacji, promocji i monitoringu PES, PS będzie należało:
-prowadzenie stałego monitoringu oraz min. raz na pół roku -monitoringu wszystkich istniejących PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES
– nadzór nad jakością i efektywnością wsparcia PS i PES przez OWES,
-stały monitoring kondycji ekonomicznej PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES,
– realizacja działań promocyjnych i informacyjnych działań PES/PS działających w regionie, zwłaszcza PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES (wysyłanie informacji promocyjnych, publikacja na stronie OWES najważniejszych działań PES i PS)
– prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów i usług PES/PS,
-tworzenie materiałów informacyjnych i dystrybucja nt. oferty PES i promocja ekonomii społecznej w regionie.

Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska:
I. Wykształcenie
Warunki podstawowe:
wykształcenie wyższe
Warunki pożądane:
odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarze ekonomii społecznej, potwierdzone certyfikatami.
dodatkowe wykształcenie (np.: studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe)

II. Doświadczenie zawodowe
Warunki podstawowe:
min. 3 lat doświadczenia w pracy związanej z projektami unijnymi, w tym monitoringu
min. roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z promocją

III. Wiedza i kompetencje
doskonałe umiejętności analitycznego myślenia,
umiejętność interpretowania zebranych danych i wyciągania syntetycznych wniosków ,
komunikatywność, nastawienie na rozwój, proaktywność,
wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, praca z dużą ilością danych,
umiejętność łączenia danych z różnych źródeł,
umiejętność czytelnej prezentacji raportów.

Ponadto pracownik powinien posiadać umiejętności techniczne związane z obsługą komputera, programów komputerowych, urządzeń biurowych oraz znajomość narzędzi internetowych.

Miejsce pracy: Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”, Kończewice 51, 82-213 Miłoradz
3. Wymagane dokumenty:
CV,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych).
Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Perspektywa” w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres perspektywa.pomorskie@gmail.com
w terminie do dnia: 25.03.20201roku.
4. Za datę doręczenia dokumentów do Stowarzyszenia „Perspektywa” uważa się datę wpływu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
5. Dokumenty kandydata wybranego i zatrudnionego w Stowarzyszeniu na Rzecz Oparcia Społecznego i rozwoju „Perspektywa” zostaną dołączone do jego akt osobowych.
6. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o zatrudnieniu w Stowarzyszeniu „Perspektywa” na stronie internetowej
www.stowarzyszenieperspektywa.org osobiście w biurze Stowarzyszenia „Perspektywa” nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych.
Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Zapytanie ofertowe 25/NOWES/2021- usługa marketingowa- materiały promocyjne- spoty filmowe

W zapytaniu ofertowym 24/NOWES/2021- usługa marketingowa- wizytówki i ulotki zwyciężył: GRAFEM Łukasz Chodorowicz- 470 PLN

W zapytaniu ofertowym 23/NOWES/2021 na realizację usług doradztwa branżowego dla PES i PS w zakresie :

animacji kulturalnej dla różnych grup wiekowych- Pani Dorota Dębińska, cena 150 PLN/ H

animacji sportowej- Pan Ryszard Walendziak, cena 150 PLN/H

fotografii- Pani Marta Sarnowska, cena 150 PLN/H

Roztrzygnięte zapytanie ofertowe 22/NOWES/2021 Ekonomia Społeczna w Szkołach! Gratulujemy zwycięzcy UP FUNDACJA!