marzec 2021 archive

Na postawie punktu IV. 7 zapytania ofertowego nr 25/NOWES/2021 z uwagi na nieprzewidziane okoliczności dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający anuluje ogłoszenie.

Poszukujemy PRACOWNIKA (specjalista ds. monitoringu, informacji i promocji PES i PS) na zastępstwo.

W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia …

Kontynuuj czytanie

Zapytanie ofertowe 25/NOWES/2021- usługa marketingowa- materiały promocyjne- spoty filmowe