OFERTA PRACY- Specjalista ds. informacji, promocji, monitoringu PES/PS ( lub 2X 1/2 etatu -specjalista ds. informacji i promocji, – specjalista ds. monitoringu)

Zwyciężyła: Adelina Turo- Podbereżny

W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia  Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA w Kończewicach oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. poszukuje osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. MONITORINGU, INFORMACJI I PROMOCJI PES/PS

Do zadań specjalisty ds. informacji, promocji i monitoringu PES, PS  będzie należało:

 • prowadzenie stałego monitoringu oraz min. raz na pół roku monitoringu wszystkich istniejących PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES
 • nadzór nad jakością i efektywnością wsparcia PS i PES przez OWES,
 • stały monitoring kondycji ekonomicznej PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES,
 • realizacja działań promocyjnych i informacyjnych działań PES/PS działających w regionie, zwłaszcza PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES (wysyłanie informacji promocyjnych, publikacja na stronie OWES najważniejszych działań PES i PS)
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów i usług PES/PS,
 • tworzenie materiałów informacyjnych i dystrybucja nt. oferty PES i promocja ekonomii społecznej w regionie.

Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska:

I. Wykształcenie

Warunki podstawowe:

 • wykształcenie średnie/wyższe

Warunki pożądane:

 • odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarze ekonomii społecznej, potwierdzone certyfikatami.
 • dodatkowe wykształcenie (np.: studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe)

II. Doświadczenie zawodowe

Warunki podstawowe:

 • min. 3 lat doświadczenia w pracy związanej z projektami unijnymi , w tym monitoringu
 • min. roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z promocją

III. Wiedza i kompetencje

 • doskonałe umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętność interpretowania zebranych danych  i wyciągania syntetycznych wniosków ,
 • komunikatywność, nastawienie na rozwój, proaktywność,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, praca z dużą ilością danych,
 • umiejętność łączenia danych z różnych źródeł,
 • umiejętność czytelnej prezentacji raportów.

Ponadto pracownik powinien posiadać umiejętności techniczne związane z obsługą komputera, programów komputerowych, urządzeń biurowych oraz znajomość narzędzi internetowych.

Miejsce pracy: Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”, Kończewice 51, 82-213 Miłoradz

3. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych).
 •  Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Perspektywa”  w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Perspektywa”, Kończewice 51, 82-213 Miłoradz w godzinach pracy biura 08.00—15.00 lub przesyłać listem poleconym na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”

Kończewice 4

82 – 213 Miłoradz

w terminie do dnia: 26.06.2020 roku.

4. Za datę doręczenia dokumentów do Stowarzyszenia „Perspektywa” uważa się datę wpływu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

5. Dokumenty kandydata wybranego i zatrudnionego w Stowarzyszeniu na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” zostaną dołączone do jego akt osobowych.

6. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o zatrudnieniu w Stowarzyszeniu „Perspektywa” osobiście w biurze. Stowarzyszenie „Perspektywa” nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych.

Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Dodaj komentarz