Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” publikuje swoje sprawozdanie finansowe za 2019r.

W zapytaniu ofertowym 17/NOWES/2020 pn. „Działania marketingowe z zakresie upowszechniania ekonomi społecznej dla Nadwiślańskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej” zwyciężył: BB Consulting Bartłomiej Biskup Ul. Chojnowska 21b, 03-583 Warszawa

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/32539

OFERTA PRACY- Specjalista ds. informacji, promocji, monitoringu PES/PS ( lub 2X 1/2 etatu -specjalista ds. informacji i promocji, – specjalista ds. monitoringu)

Zwyciężyła: Adelina Turo- Podbereżny

W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia  Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA w Kończewicach oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. poszukuje osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. MONITORINGU, INFORMACJI I PROMOCJI PES/PS

Do zadań specjalisty ds. informacji, promocji i monitoringu PES, PS  będzie należało:

 • prowadzenie stałego monitoringu oraz min. raz na pół roku monitoringu wszystkich istniejących PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES
 • nadzór nad jakością i efektywnością wsparcia PS i PES przez OWES,
 • stały monitoring kondycji ekonomicznej PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES,
 • realizacja działań promocyjnych i informacyjnych działań PES/PS działających w regionie, zwłaszcza PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES (wysyłanie informacji promocyjnych, publikacja na stronie OWES najważniejszych działań PES i PS)
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów i usług PES/PS,
 • tworzenie materiałów informacyjnych i dystrybucja nt. oferty PES i promocja ekonomii społecznej w regionie.

Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska:

I. Wykształcenie

Warunki podstawowe:

 • wykształcenie średnie/wyższe

Warunki pożądane:

 • odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarze ekonomii społecznej, potwierdzone certyfikatami.
 • dodatkowe wykształcenie (np.: studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe)

II. Doświadczenie zawodowe

Warunki podstawowe:

 • min. 3 lat doświadczenia w pracy związanej z projektami unijnymi, w tym monitoringu
 • min. roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z promocją

III. Wiedza i kompetencje

 • doskonałe umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętność interpretowania zebranych danych  i wyciągania syntetycznych wniosków ,
 • komunikatywność, nastawienie na rozwój, proaktywność,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, praca z dużą ilością danych,
 • umiejętność łączenia danych z różnych źródeł,
 • umiejętność czytelnej prezentacji raportów.

Ponadto pracownik powinien posiadać umiejętności techniczne związane z obsługą komputera, programów komputerowych, urządzeń biurowych oraz znajomość narzędzi internetowych.

Miejsce pracy: Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”, Kończewice 51, 82-213 Miłoradz

3. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych).
 •  Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Perspektywa”  w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Perspektywa”, Kończewice 51, 82-213 Miłoradz w godzinach pracy biura 08.00—15.00 lub przesyłać listem poleconym na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”

Kończewice 4

82 – 213 Miłoradz

w terminie do dnia: 26.06.2020 roku.

4. Za datę doręczenia dokumentów do Stowarzyszenia „Perspektywa” uważa się datę wpływu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

5. Dokumenty kandydata wybranego i zatrudnionego w Stowarzyszeniu na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” zostaną dołączone do jego akt osobowych.

6. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o zatrudnieniu w Stowarzyszeniu „Perspektywa” osobiście w biurze. Stowarzyszenie „Perspektywa” nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych.

Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

W zapytaniu ofertowym 16/NOWES/2020 dotyczącym doradztwa formalno- prawnego dla PES/PS zwyciężył: Kancelaria Adwokacka dr. Jacka Wiatrowskiego Adwokata, ul. Traugutta 77t, 42-200 Częstochowa, data przesłania formularza 25.05.2020r. godz. 09.58, cena oferty: 139PLN/H

http://
bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/31305

W zapytaniu ofertowym 15/NOWES/2020 dotyczącym doradztwa- mentoring zwyciężyła : Spółdzielnia Socjalna Dalba , ul. Helska 4, 84-100 Puck data przesłania oferty: 23.05.2020r., godz:20.34, cena:145 PLN

W zapytaniu ofertowym 14/NOWES/2020 dotyczącym doradztwa marketingowego dla PES/PS/Grup Inicjatywnych zwyciężyła firma : BB Consulting Bartłomiej Biskup, ul. Chojnowska 21b, 03-583 Warszawa, data przesłania oferty: 21.05.2020r., godz: 21.57, cena: 145 PLN

http://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/31301

W zapytaniu ofertowym 13/NOWES/2020 dotyczącym sieciowania PES/PS zwyciężyła firma: SEB- TEM Edyta Jaworska , Czarne Górna 16A, 82-520 Gardeja, data złożenia oferty 25.05.2020r., godz. 09.40, cena 149 PLN/H

W zapytaniu Ofertowym 12/NOWES/2020 dotyczącym świadczenia usług coachingu zwyciężyła firma PRO EGO TRAINING Małgorzata Zaremba, ul Derdowskiego 25/6, 80-319 Gdańsk, data złożenia zapytania ofertowego : 25.05.2020r., godz 00.37, cena 125 PLN/H

Komisja dokonała wyboru wykonawcy, jest nim : Pro Ego Training Małgorzata Zaremba, ul Derdowskiego 25/6, 80-310 Gdańsk, cena oferty: 125 PLN/ 1H ( 123 750 PLN)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/NOWES/2020 dotyczące zamówienia pn. Doradztwo marketingowe ANULOWANE

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244530

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu ANULOWANE

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244529