STOWARZYSZENIE „PERSPEKTYWA” Z KOŃCZEWIC ŚPIESZY Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ – PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Nadwiślański Ośrodek Ekonomii Społecznej poszukuje specjalisty ds. informacji i promocji PES/PS

Specjalista ds. informacji i promocji PES i PS

Szczególowe wymagania dotyczące stanowiska:
I. Wykształcenie
Warunki podstawowe:
 wykształcenie średnie/wyższe
II. Doświadczenie zawodowe
Warunki podstawowe:
 roczne doświadczenie na stanowisku związanym z promocją, w tym: obsługi mediów społecznościowych oraz strony internetowej, tworzenia tekstów i obróbki zdjęć.
III. Wiedza i kompetencje
 umiejętność obsługi programów graficznych oraz aplikacji canva,
 umiejętność czytelnego tworzenia tekstu ( umiejętności dziennikarskie),
 umiejętność łączenia danych z różnych źródeł,
 komunikatywność, nastawienie na rozwój, proaktywność.

Wymiar czasu pracy:
½ etatu, możliwość pracy zdalnej

Zakres obowiązków :

• realizacja działań promocyjnych i informacyjnych działań PES/PS działających w regionie, zwłaszcza PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES (wysyłanie informacji promocyjnych, publikacja na stronie OWES najważniejszych działań PES/PS)
• prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów i usług PES/PS,
• tworzenie materiałów informacyjnych i dystrybucja nt. oferty PES i promocja ekonomii społecznej w regionie.
• stworzenie i realizacja planu promocji i informacji działań OWES dla PES/PS,
• tworzenie materiałów informacyjnych i dystrybucja oferty OWES dla PES/PS poprzez m.in. prowadzenie strony internetowej OWES, publikację informacji w mediach oraz poprzez inne zwyczajowo przyjęte kanały informacji,
• dbanie o wiarygodność, aktualność, przejrzystość i adekwatność przekazywanych przez OWES treści dla PES/PS,
• współpraca z personelem OWES w celu organizacji wydarzeń promocyjnych,
• inne zadania zlecone przez koordynatora merytorycznego NOWES

Termin i miejsce składania oferty :

CV , list motywacyjny oraz scan (kopia) dokumentów potwierdzających kwalifikacje, osobiście lub listownie do 12 października 2019r. g. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Perspektywa Kończewice 51, 82-213 Miłoradz ,oraz drogą mailową na adres: perspektywa.pomorskie@gmail.com wraz z oświadczeniem o udostępnianiu danych na potrzeby rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WARSZTATY DOTYCZĄCE UPRAW ZIÓŁ, OWOCÓW I WARZYW

WARSZTATY KULINARNE

WARSZTATY RELAKSACYJNE

KLUBOKAWIARNIA ZAPRASZA :)

WARSZTATY DOT. ODPORNOŚCI

Potrzebne ręce do pracy :) i głowa ;)

climbing helping team work , success concept

Climbing helping team work…, success concept.

Poszukujemy osoby w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanej w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.

-osoby w wieku 50 lat i powyżej,
-osoby z niepełnosprawnościami,
-osoby długotrwale bezrobotne zgodnie z definicja Komisji Europejskiej tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie,
-kobiety,
-osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie),
-bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat .

Przyjmuje się, że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, czyli do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Planowany termin rozpoczęcia stażu – 01.05.2019 r.

Mamy zaszczyt pochwalić się uzyskaniem akredytacji AKSES !!!

AKSES04032019NADWIŚLAŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ START!!!

Wsparcie dla przedsiębiorczości społecznej.

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Dzierzgoniu prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku na podstawie akredytacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 01.03.2019 r. nr DES.III.7421.4.2019.KG.

Celem OWES jest wzmocnienie roli sektora ekonomii społecznej w kształtowaniu polityki społecznej na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu nadwiślańskiego poprzez:

 1. wzmocnienie potencjału powstających oraz istniejących podmiotów ekonomii społecznej jako sektora dostarczającego usługi i produkty,
 2. powstanie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 3. rozwój partnerskiego i przyjaznego środowiska międzysektorowego, szerzenie idei ekonomii społecznej.

Rolą OWES jest planowanie, kreowanie i realizowanie kompleksowych działań wspierających sektor ekonomii społecznej w subregionie nadwiślańskim oraz promowanie przedsiębiorczości społecznej służącej integracji zawodowej osób zagrożonych marginalizacją.

OWES zajmuję się (niezależnie od źródeł finansowania) kompleksowym wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej i osób indywidualnych zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej. Kompleksowość działań wspierających polega na:

 1. wspieraniu rozwoju ES w regionie
 2. budowaniu sieci współpracy
 3. działalności edukacyjno-promocyjnej ES – informacja, doradztwo, szkolenia,  poprzez:

Podstawowe zadania OWES  to:

Wsparcie informacyjne

Wsparcie animacyjne

Planowane działania:

 • konferencje,
 • spotkania/warsztaty dla grup inicjatywnych,
 • wsparcie wspólnych projektów,
 • wizyty studyjne.


Wsparcie doradcze

Planowany rodzaj doradztwa:

 • ogólne – doradca kluczowy
 • specjalistyczne (np.: prawne, finansowe i marketingowe) – kluczowy doradca biznesowy, doradca specjalistyczny
 • doradztwo biznesowe dla istniejących PS – kluczowy doradca biznesowy
 • doradztwo zawodowe – prowadzone przez doradcę zawodowego,

Doradztwo świadczone jest przez kluczowego doradcę, lub–w wyjątkowych przypadkach – przez odrębnego doradcę oraz specjalistę ds. wsparcia procesu doradczego w sposób bezpośredni (osobiście przez doradcę), lub pośredni (drogą elektroniczną)i telefoniczną.

Wsparcie szkoleniowe – z zakresu ES i przedsiębiorczości społecznej, zgodnie z profilem działalności i potrzebami odbiorców usług

Planowany rodzaj szkoleń:

 • ogólne
 • zawodowe
 • branżowe


Wsparcie finansowe dla PES

Planowane działania:

 • dotacje
 • wsparcie pomostowe

Wsparcie na rzecz rozwoju partnerstwa

Jako akredytowany Ośrodek udzielamy kompleksowego wsparcia w obszarze realizowanego projektu pn.: „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii  Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia społecznej, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej.

Podstawowe informacje o projekcie:

Tytuł projektu: Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPM.06.03.02-22-0001/18-00

Okres realizacji projektu : 01.11.2018-30.06.2023

Dofinansowanie projektu: 10.999.866,65 zł, w tym:

– płatność ze środków europejskich – 10.489.566,65 zł

– dotacja celowa z budżetu krajowego – 510.300,00 zł

NOWES funkcjonuje od dnia 01.03.2019 r. – od dnia otrzymania akredytacji.

Biuro projektowe:

Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.  w Dzierzgoniu,

ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

Telefon: 55 276 25 79

E-mail: nowes@nowes.pl

Biura pracowników NOWES:

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”,

Kończewice 51, 82-213 Miłoradz,

Telefon 506500253,

E-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com


Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku,

ul. Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork,

Telefon 55 272 36 78,

E- mail: pkd@swp.malbork.pl

W terenie pracują dla Państwa nasi animatorzy i doradcy kluczowi, kluczowi doradcy biznesowi do których kontakt podany jest na naszej stronie.

U animatorów lokalnych:

 • uzyskają Państwo informacje dotyczące Ekonomii Społecznej,
 • zapoznają się Państwo z naszą BEZPŁATNĄ ofertą,
 • otrzymają Państwo wzory dokumentów, które po wypełnieniu uprawniają do skorzystania z oferowanego wsparcia przez NOWES.

Z Doradcami Kluczowymi, Kluczowymi Doradcami Biznesowymi będziecie Państwo pracować nad profesjonalizacją działań, tworzeniem lub / i rozwojem PES i PS .

ANIMATORZY

Małgorzata Święcka Nr. tel.: 506 500 253 E-mail: m.swiecka@nowes.pl

Izabela Stawicka Nr. tel.: 665 445 150 E-mail: i.stawicka@nowes.pl

Wojciech Zdunek Nr. tel.: 601 163 176 E-mail: w.zdunek@nowes.pl

DORADCY KLUCZOWI

Dorota Wiśniewska Nr. tel.: 503 845 796 E-mail : d.wisniewska@nowes.pl

Małgorzata Cherek Nr. tel.: 697 258 212 E-mail: m.cherek@nowes.pl

Joanna Nadolna-Banach Nr. tel.: 507 928 605 E-mail: j.banach@nowes.pl

Starsze posty «

Fetch more items