Kiedy stres przejmuje kontrolę nad Twoim systemem nerwowym, Twoje ciało zostaje zalane hormonami wyzwalającymi reakcję „walcz lub uciekaj”. Relaksacja to najlepszy sposób na przejęcie kontroli nad swoim ciałem 😁🌞🌞🌞

NOWES – I nabór wniosków o przyznanie środków finansowych


Ogłaszamy I nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

SPRAWDŹ TUTAJ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ-DOKUMENT DO POBRANIA

UWAGA: Status PS weryfikowany jest przed podpisaniem umowy o przyznanie środków finansowych.

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w dniu 6 listopada 2019 r. ogłasza I nabór wniosków o przyznanie środków finansowych w formie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. Wnioski należy składać do od dnia 12 listopada do 29 listopada 2019 r. do godz. 15-tej (UWAGA: termin dotyczy wpływu zarówno dokumentacji w wersji papierowej, jak i elektronicznej).

Wnioski należy składać w wersji:

  • papierowej w 1 egzemplarzu na adres: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A, ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń w godz. 9.00-15.00,
  • elektronicznej na adres: biuro@nowes.pl – pliki edytowalne z rozszerzeniem „.doc” (wniosek i załączniki za wyjątkiem sprawozdania finansowego istniejących podmiotów) wraz ze skanem sprawozdania finansowego/dokumentacji finansowej – istniejących podmiotów.

UWAGA: wniosek uznaje się za złożony wyłącznie w sytuacji, gdy przed upływem wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze terminu wpłyną obie jego wersje tj. papierowa i elektroniczna. Wnioski złożone w sposób nieprawidłowy nie będą zwracane wnioskodawcom.

Na wszelkie pytania dotyczące naboru odpowiedzą wyznaczeni doradcy kluczowi – zachęcamy do kontaktu. W innych przypadkach na pytania odpowiedzi można znaleźć w regulaminie.

Zgodnie z zapisami par. 7 ust. 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne, w celu potwierdzenia sytuacji finansowej należy wraz z wnioskiem złożyć następujące dokumenty:

1. Podmioty istniejące, które zgodnie z obwiązującymi przepisami posiadają zatwierdzone sprawozdanie za pełen zamknięty rok obrotowy:

a) Sprawozdanie finansowe za 2018 rok (wszystkie wymagane przepisami części) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu.

oraz

b) Wydruk zestawienia obrotów i sald (pot. „obrotówki”) za rok 2018 – podpisany przez osobę/osoby odpowiedzialną/e za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu.

2. Podmioty istniejące, które zarejestrowały działalność w 2019 roku:

a) Wydruk zestawienia obrotów i sald (pot. „obrotówki”) za okres od daty rejestracji do 30.06.2019 – podpisany przez osobę/osoby odpowiedzialną/e za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu.

UWAGA!

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści informacji i dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie projektu, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. NOWES ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochował należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od NOWES, działającego w formule projektu na podstawie wytycznych i przepisów go dotyczących.

Terminy kolejnych naborów znajdują się w dokumencie Harmonogram naborów (jest to planowany harmonogram, który może ulec zmianom, w zależności od możliwości finansowych i zapotrzebowania wśród uczestników projektu).

HARMONOGRAM NABORÓW – DO POBRANIA

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o naborze

Dokumentacja:

REGULAMIN

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu Biznesplan

3. Załącznik nr 3 do Regulaminu Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

4. Załącznik nr 4 do Regulaminu Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego

5. Załącznik nr 5 do Regulaminu Oświadczenie osoby która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w PS

6. Załącznik nr 6 do Regulaminu Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

7. Załącznik nr 7 do Regulaminu Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

8. Załącznik nr 8 do Regulaminu_Regulamin Komisji Oceny Wniosków

9. Załącznik nr 8.1 do Regulaminu KOW Karta oceny formalnej wniosku

10. Załącznik nr 8.2 do Regulaminu KOW Karta oceny merytorycznej biznesplanu

11. Załącznik nr 8.3 do Regulaminu KOW Deklaracja bezstronności i poufności

12. Załącznik nr 9 do Regulaminu umowa o udzielenie bezzwrotnego wspracia finansowego_dotacja

13. Załącznik nr 10 do Regulaminu umowa o podstawowe przedłużone wsparcie pomostowe

14. Załącznik nr 11 do Regulaminu wniosek odwoławczy

15. Załącznik nr 12 do Regulaminu Oświadczenie istniejącego PS i PES ekonomizującego się

16. Załącznik nr 13.1 do Regulaminu Oświadczenie nowo utworzonego PS – osoba fizyczna

17. Załącznik nr 13.2 do Regulaminu Oświadczenie nowo utworzonego PS – osoby prawne

18. Załącznik nr 14 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

19. Załącznik nr 15 do Regulaminu Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu – pomoc publiczna

20. Załącznik nr 16 do Regulaminu Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej – pomoc publiczna

21. Załącznik nr 17 do Regulaminu Informacja o uzyskanej pomocy de minimis

22. Załącznik nr 18 do Regulaminu Opinia Doradcy w zakresie przygotowania do realizacji Biznesplanu PS

23. Załącznik nr 19 do Regulaminu Wzór weksla

24. Załącznik nr 20 do Regulaminu Wzór deklaracji wekslowej

25. Załącznik nr 21 do Regulaminu Oświadczenie o rachunku bankowym przedsiębiorstwa społecznego

26. Załącznik nr 22 do Regulaminu Oświadczenie dot.rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego

27. Załącznik nr 23 do Regulaminu Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem

28. Załącznik nr 24 do Regulaminu Zestawienie poniesionych wydatków


Ach, taniec! Międzynarodowy język przyjaźni wystukiwany nogami! 💃🌞💃🌞

Zapraszamy do zapisów i uczestnictwa w kolejnych bezpłatnych warsztatach. Tym razem popracujemy nad oddechem 💪🌞

STOWARZYSZENIE „PERSPEKTYWA” ZAPRASZA DO KORZYSTANIA Z PUNKTU WYTCHNIENIOWEGO ORAZ WARSZTATÓW TWORZENIA OZDÓB Z PAPIERU, WIKLINY I INNYCH TWORZYW :) 👌💪🌞

STOWARZYSZENIE „PERSPEKTYWA” Z KOŃCZEWIC ŚPIESZY Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ – PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – LISTOPAD

Nadwiślański Ośrodek Ekonomii Społecznej poszukuje specjalisty ds. informacji i promocji PES/PS

Specjalista ds. informacji i promocji PES i PS

Szczególowe wymagania dotyczące stanowiska:
I. Wykształcenie
Warunki podstawowe:
 wykształcenie średnie/wyższe
II. Doświadczenie zawodowe
Warunki podstawowe:
 roczne doświadczenie na stanowisku związanym z promocją, w tym: obsługi mediów społecznościowych oraz strony internetowej, tworzenia tekstów i obróbki zdjęć.
III. Wiedza i kompetencje
 umiejętność obsługi programów graficznych oraz aplikacji canva,
 umiejętność czytelnego tworzenia tekstu ( umiejętności dziennikarskie),
 umiejętność łączenia danych z różnych źródeł,
 komunikatywność, nastawienie na rozwój, proaktywność.

Wymiar czasu pracy:
½ etatu, możliwość pracy zdalnej

Zakres obowiązków :

• realizacja działań promocyjnych i informacyjnych działań PES/PS działających w regionie, zwłaszcza PS i PES powstałych w wyniku wsparcia OWES (wysyłanie informacji promocyjnych, publikacja na stronie OWES najważniejszych działań PES/PS)
• prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów i usług PES/PS,
• tworzenie materiałów informacyjnych i dystrybucja nt. oferty PES i promocja ekonomii społecznej w regionie.
• stworzenie i realizacja planu promocji i informacji działań OWES dla PES/PS,
• tworzenie materiałów informacyjnych i dystrybucja oferty OWES dla PES/PS poprzez m.in. prowadzenie strony internetowej OWES, publikację informacji w mediach oraz poprzez inne zwyczajowo przyjęte kanały informacji,
• dbanie o wiarygodność, aktualność, przejrzystość i adekwatność przekazywanych przez OWES treści dla PES/PS,
• współpraca z personelem OWES w celu organizacji wydarzeń promocyjnych,
• inne zadania zlecone przez koordynatora merytorycznego NOWES

Termin i miejsce składania oferty :

CV , list motywacyjny oraz scan (kopia) dokumentów potwierdzających kwalifikacje, osobiście lub listownie do 12 października 2019r. g. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Perspektywa Kończewice 51, 82-213 Miłoradz ,oraz drogą mailową na adres: perspektywa.pomorskie@gmail.com wraz z oświadczeniem o udostępnianiu danych na potrzeby rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WARSZTATY DOTYCZĄCE UPRAW ZIÓŁ, OWOCÓW I WARZYW

WARSZTATY KULINARNE

WARSZTATY RELAKSACYJNE

Starsze posty «

Fetch more items